Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Etický kodex zaměstnanců exekutoraČÁST PRVNÍ

Úvodní ustanovení

(1) Důvěra, kterou exekutorovi a jeho zaměstnancům prokazuje stát i veřejnost, musí být vyvážená nejen vysokou odbornou způsobilostí, důsledným uplatňováním a zachováváním práva, respektováním, dodržováním a zachováváním práv a právem chráněných zájmů fyzických a právnických osob při provádění exekuční a další činnosti, ale i morální integritou a respektováním nejvyšších etických standardů při výkonu odborné praxe.

(2) Etický kodex vyjadřuje přesvědčení zaměstnanců exekutora, že sice jednají jménem soudního exekutora a na jeho odpovědnost, ale na poli cti a morálky odpovídají solidárně, přičemž mají na zřeteli, že pochybení jednoho z nich může vrhnout špatné světlo na jejich zaměstnavatele a na dobré jméno celého exekutorského stavu. Nadto si zaměstnanci exekutora jsou vědomi své pracovněprávní odpovědnosti vůči zaměstnavateli.

(3) Etickým kodexem jsou vázáni všichni exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora.

ČÁST DRUHÁ

(1) Exekutor deleguje exekutorským kandidátům, vykonavatelům, koncipientům i dalším zaměstnancům část své odpovědnosti svěřené mu státem, což je zavazuje k jeho důstojné reprezentaci.

(2) Vůči soudům, orgánům státní a veřejné správy a jiným orgánům, které rozhodují o právech a právem chráněných zájmech fyzických a právnických osob, jakož i vůči osobám, které plní jejich úlohy, jsou exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora povinni zachovávat úctu, zdvořilost a důstojnost. Usilují o dobrou komunikaci zejména s představiteli justice, především s ministerstvem spravedlnosti, jako orgánem vykonávajícím dohled nad činností exekutorů.

(3) Pokud pro řízení před soudem nebo jiným orgánem jsou stanovené nebo obvyklé zvláštní pravidla chování, jsou exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora povinni tato pravidla dodržovat. Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora svým vystupováním, včetně úpravy zevnějšku, přispívají k důstojnosti a vážnosti úkonů, které vykonávají, jakož i k vážnosti svého povolání.

ČÁST TŘETÍ

(1) Vztah exekutorských kandidátů, vykonavatelů, koncipientů i dalších zaměstnanců exekutora k účastníkům řízení, jako i k třetím osobám, musí být korektní, založený na úctě člověka k člověku, s respektováním a zachováváním jeho práv.

(2) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora nesmí žádného z účastníků řízení zvýhodňovat ani diskriminovat ohledem na jeho rasu, pohlaví, věk, majetkové poměry, náboženské, politické či jiné přesvědčení.

(3) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora respektují princip rovnosti účastníků i při realizaci poučovací povinnosti; jsou povinni poučit účastníky exekučního řízení o právech a povinnostech, které jim ukládá Exekuční řád.

(4) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora jsou povinni pečlivě nakládat s doklady, které jim byly doručeny v rámci výkonu exekuční a jiné činnosti.

(5) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti a další zaměstnanci exekutora nesmí použít ve svůj prospěch nebo zpronevěřit hodnoty účastníků exekučního řízení a dalších osob, které mají u sebe v souvislosti s výkonem exekuční a další činnosti, resp. které mají v souladu se zákonem v úschově, ani je použít k jinému účelu, než pro které byly určeny. Svěřené ceniny a jiné majetkové hodnoty mohou exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti a další zaměstnanci exekutora použít pouze k určenému účelu.

(6) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti a další zaměstnanci exekutora jsou povinni bezprostředně po přijetí cenin, hotovostních plateb či jiných majetkových hodnot přímo na pracovišti či v případě převzetí cenin, hotovostních plateb či jiných majetkových hodnot na pracovní cestě tyto ihned po návratu na pracoviště odvést pověřené osobě či na depozitní účet soudního exekutora. Zajištěné movité věci se ukládají v exekučním skladu. Rozměrné movité věci (jako např. osobní automobily) se ukládají na místo, které určí soudní exekutor.

(7) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti a další zaměstnanci exekutora jsou povinni přijímat ceniny, hotovostní platby a jiné majetkové hodnoty pouze na základě řádných dokladů vydaných soudním exekutorem o přijetí cenin, hotovostních plateb či jiných majetkových hodnot.

ČÁST ČTVRTÁ

(1) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci, kteří jsou u exekutora v pracovním poměru, musí dodržovat pravidla profesní etiky.

(2) Exekutorský koncipient a exekutorský kandidát nesmí vykonávat úkony exekuční činnosti, ani další činnosti exekutora na vlastní účet a exekutor jim to nesmí umožnit.

(3) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti, ani další zaměstnanci exekutora, nesmí užít k újmě exekutora, u kterého jsou v pracovním poměru nebo ve svůj vlastní prospěch nebo ve prospěch třetích osob informace, které získali v souvislosti se svým pracovním poměrem u exekutora. Tato povinnost trvá i po zániku pracovního poměru u exekutora.

ČÁST PÁTÁ

(1) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora by měli mít vždy na zřeteli, že reprezentují nejen sebe, ale i exekutora, u kterého jsou v pracovním poměru a také exekutorský stav a podílí se na obraze, který si o něm společnost vytvoří.

(2) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora se prezentují kvalitním výkonem svého povolání.

(3) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora dbají na to, aby byla důstojnost exekutorského úřadu reprezentována i celkovou kulturou pracovního prostředí.

(4) Životní styl jsou exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora povinni přizpůsobit vážnosti svého povolání; snaží se o zachování důstojnosti celým svým vzhledem a vystupováním na veřejnosti, svým vyjadřováním a postoji.

(5) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora jsou povinni užívat úřední jazyk; je striktně zakázán vulgární, slangový či jiný nevhodný způsob vyjadřování.

(6) Je povinností exekutorských kandidátů, vykonavatelů, koncipientů i dalších zaměstnanců exekutora, aby v maximální možné míře udržovali a prohlubovali svoje znalosti. Nesmí ztrácet kontakt s vývojem právního pořádku jako celku, ale zejména ne těch oblastí, které se týkají jejich odborné činnosti včetně znalostí insolvenčního zákona.

(7) Je v zájmu exekutorských kandidátů, vykonavatelů, koncipientů i dalších zaměstnanců exekutora, aby navštěvovali různé formy vzdělávání, především ty, které organizuje, resp. doporučí komora, a které doporučí exekutor, u kterého jsou v pracovním poměru.

(8) Je etickou povinností exekutorských kandidátů, vykonavatelů, koncipientů i dalších zaměstnanců exekutora vykonávat své povolání svědomitě a zodpovědně.

(9) V souvislosti se svým povoláním jsou exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora povinni zachovávat mlčenlivost v souladu s Exekučním řádem a v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Tato povinnost trvá i po zániku pracovního poměru u exekutora. Zároveň jsou si exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora vědomi následků plynoucích z případného porušení této povinnosti.

(10) Je povinností exekutorských kandidátů, vykonavatelů, koncipientů i dalších zaměstnanců exekutora při vzdálení se z pracoviště o přestávkách, při odchodu na oběd a při odchodu z pracoviště po skončení pracovní doby uzavřít v PC veškeré registry a databáze obsahující osobní údaje oprávněných či povinných.

(11) Je povinností exekutorských kandidátů, vykonavatelů, koncipientů i dalších zaměstnanců exekutora při vzdálení se z pracoviště o přestávkách, při odchodu na oběd a při odchodu z pracoviště po skončení pracovní doby zkontrolovat, zda veškeré dokumenty obsahující citlivé osobní údaje oprávněných či povinných řádně uschovali, obzvláště zda tyto nezanechali na svém pracovním stole či jiném místě, kde by byly volně dostupné třetí osobě.

(12) Razítka jsou uložena v trezoru nebo uzamykatelné skříňce. Platná razítka nesmí opustit pracoviště Exekutorského úřadu s výjimkou konkrétního využití razítek a pečetidel potřebných k mobiliární exekuci nebo jiné úřední činnosti v terénu (např. doručování a vyklizení).

(13) Průkazy zaměstnanců jsou uloženy v trezoru nebo uzamykatelné skříňce a nesmí opustit pracoviště Exekutorského úřadu; vykonavatelé musí mít své průkazy s sebou na pracovních cestách, ihned po návratu na pracoviště Exekutorského úřadu je musí opět uložit do trezoru nebo uzamykatelné skříňky.


ČÁST ŠESTÁ

(1) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora jsou povinni přizpůsobit svůj vzhled vážnosti svého povolání a to včetně oděvu, který odpovídá obecným normám na vkusné a elegantní formální oblečení do kanceláře, případně do terénu. Exekutor má právo stanovit jeden den v týdnu, kdy je možné neformální odívání.

(2) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora musí na pracoviště docházet čistí, učesaní, s upravenými nehty a ženy s decentním líčením odpovídajícím jejich profesi.

(3) Exekutorští kandidáti, vykonavatelé, koncipienti i další zaměstnanci exekutora musí svůj pracovní oděv volit tak, aby nevystavovali svá tetování a piercing.

(4) Ženám zaměstnankyním je zakázáno oblékat do zaměstnání hluboké výstřihy, průhledné halenky, příliš krátké a úzké sukně či šortky. Sukně by měla sahat alespoň ke kolenům. Mužům zaměstnancům je zakázáno oblékat krátké kalhoty, krátké či nápadné ponožky. Obecně nevhodné jsou křiklavé barvy, výrazné či vulgární nápisy, sportovní a volnočasové oblečení, rifle, trička, mikiny, velmi nízké kalhoty, úmyslně trhané rifle, oděvy ve špatném stavu (oprané, poškozené), sportovní obuv, nazouváky, sandále a domácí obuv.

(5) Vhodné jsou oděvy neutrálních, nepříliš nápadných barev. Veškeré doplňky, obuv i spodní prádlo by měly být s oděvem barevně sladěny.


ČÁST SEDMÁ
Závěrečné ustanovení

(1) Exekutor je povinen obeznámit s obsahem etického kodexu své zaměstnance. Doklad o tomto obeznámení je součástí osobního spisového materiálu zaměstnanců.

(2) Zaměstnanci budou průběžně školeni o kárné judikatuře a budou obeznamováni s jednotlivými rozsudky. Doklady o těchto školeních a obeznamování jsou součástí osobního spisového materiálu zaměstnanců.

(3) Tento etický kodex nabývá účinnosti vyvěšením na úřední desce soudního exekutora.


Vydáno dne 27. 12. 2012 ve Frýdku – Místku a téhož dne vyvěšeno.

Mgr. Jaroslav Kocinec LL.M. soudní exekutor

zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2024 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram