Úřední hodiny

(Po-Pá):8:30-12:00 13:00-15:00
Víkendy a státní svátky:zavřeno

tel.:  +420 776 047 050
 
Farní 19, Frýdek-Místek
 

Zasílání nformací e-mailem:

- všechny informace
- pouze dražby
 

Zadáním e-mailu se přihlašujete k odběru novinek a k zasílání informací o chystaných dražbách na zadaný e-mail. Váše údaje budeme zpracovávat dle Obecného nařízení o ochraně osobních údajů. INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ ZDE.Pro věřitele


Jsem oprávněný, jak mám správně postupovat?

Exekuce může být nařízena jedině na základě Vašeho návrhu. Návrh na nařízení exekuce se podává k exekutorovi. Všechny nezbytné náležitosti návrhu stanovené v ustanovení § 38 exekučního řádu jsou uvedeny v našem vzoru. K návrhu je třeba připojit originál nebo ověřenou kopii listiny, která potvrzuje existenci Vaší pohledávky.

Návrh lze doručit na Exekutorský úřad osobně, poštou nebo v elektronické podobě . Návrh doručený prostřednictvím e-mailu musí být ověřen elektronickým podpisem, jinak je jej třeba doplnit do 3 dnů písemným podáním shodného znění. Vždy můžete svůj návrh doručit osobně do sídla našeho úřadu.

VZOR návrhu >ZDE<.

Bude-li návrh obsahovat nějaké vady, nemusíte se obávat. Vysvětlíme Vám, jak je odstranit.

Neváhejte nás kontaktovat.

Co je smlouva o provedení exekuce?

Vztah mezi oprávněným a exekutorem je standardně upraven v písemné smlouvě uzavřené v souladu s ustanovením § 90 odst. 2 exekučního řádu.

Tato smlouva se uzavírá pro:
 • určení jasných pravidel pro nakládání z výtěžkem exekuce
 • způsob započtení vymožených plateb na jednotlivá plnění
 • stanovení komunikačního kanálu mezi soudním exekutorem a oprávněným
 • jasná pravidla uspokojení nároků v případě bezvýsledné exekuce


Jaké dokumenty dokládám na Exekutorský úřad?

 • návrh na nařízení exekuce (v případě písemné podoby, ve dvou stejnopisech)
 • originál nebo ověřenou kopii exekučního titulu opatřeného potvrzením o jeho vykonatelnosti
 • plnou moc, pokud je návrh podáván v zastoupení
 • listiny prokazující přechod nebo převod pohledávky


Co je exekuční titul?

 • soudní rozhodnutí
 • rozhodnutí orgánů činných v trestním řízení o náhradě škody
 • rozhodčí nález
 • exekutorský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • notářský zápis se svolením k vykonatelnosti
 • rozhodnutí ve věcech zdravotního pojištění
 • rozhodnutí a výkazy nedoplatků ve věcech nemocenského pojištění a sociálního zabezpečení
 • rozhodnutí vydaná v přestupkovém řízení
 • rozhodnutí vydaná ve správním řízení
 • vykonatelná rozhodnutí vydaná soudními orgány cizího státu


V čem spočívá provedení exekuce?

 • v postihu mzdy nebo jiného příjmu dlužníka
 • v přikázáním pohledávky (z bankovního účtu nebo od obchodního partnera)
 • prodejem domu, pozemků a jiného nemovitého majetku dlužníka
 • zřízením exekutorského zástavního práva na nemovitostech dlužníka
 • prodejem automobilů a také vybavení domácnosti dlužníka,
 • postihem obchodního podílu, akcií nebo členských práv v bytovém družstvu
 • prodejem podniku dlužníka
 • také zajištěním splnění jiné povinnosti, ve většině případů vyklizením neoprávněně užívaného bytu dlužníkem


Jako opravněný nepotřebujete vědět informace o majetku dlužníka?

tyto informace si Exekutorský úřad obstará sám, prostřednictvím on-line přístupu do Centrální evidence obyvatel či katastru nemovitostí, dotazy na banky, stavební spořitelny, penzijní fondy, pojišťovny, registr vozidel, Policii České republiky, zdravotní pojišťovny, soudy a jiné orgány státní správy a samosprávy.


Mohu požadovat přiznání účelně vynaložených nákladů po povinném?

Oprávněný, který vede exekuci jak na peněžité plnění, tak zřízením exekutorského zástavního práva, může po povinném požadovat v rámci exekuce na peněžité plnění podle § 87 odst. 2 ex. řádu přiznání účelně vynaložených nákladů k vymáhání nároku, tedy i nároků za zřízení exekutorského zástavního práva. Blíže viz komentář k ustanovení § 73a ex. řádu In: KASÍKOVÁ, Martina, JIRMANOVÁ, Miroslava, HUBÁČEK, Jaroslav, PLÁŠIL, Vladimír, ŠIMKA, Karel, KUČERA, Zdeněk, NEKOLA, Václav. Exekuční řád. 4. vydání. Praha: Nakladatelství C. H. Beck, 2017, s. 534. ISBN 978-80-7400-630-2.

VZOR návrhu >ZDE<


Aktuální změny pro oprávněné

Soud již nevydává usnesení o nařízení exekuce ale pouze pověření jako jiný úkon soudu procesní povahy, vůči kterému není možné se odvolat. Proto prosím v návrzích uvádějte, aby soud „pověřením pověřil soudního exekutora .....“ nebo podobné formulace. Taktéž prosíme o zasílání originálu (elektronických, listinných, konvertovaných) nebo ověřených kopií exekučních titulů s vyznačenou doložkou VYKONATELNOSTI, nikoli pouze právní moci.

U cizozemských exekučních titulů platí zásada rozhodnutí ve formě evropského platebního rozkazu nebo s potvrzením o evropském exekučním titulu včetně exekučních titulů týkajících se bagatelních pohledávek se podávají přímo exekutorovi (včetně formulářů vydaných cizozemskými soudy). Všechny ostatní včetně rozhodnutí spadajících pod tvz. Brusel I se musí podávat k soudu k tzv. prohlášení vykonatelnosti na území české republiky. V případě pochybností se neváhejte obrátit na náš úřad.

Návrhy není potřeba adresovat soudu příp. prostřednictvím soudu ale již pouze a výlučně soudnímu exekutorovi.

Maté dotaz? Napište nám.

Anketní otázka:
Aktuální nezabavitelná částka pro dlužníka ve výší 6.252,- Kč je:

Odpovědi:
Příliš nízká
(33%)
Přiměřená
(67%)
Příliš vysoká
(0%)

zpět   |   nahoru   |   domů

 
 
cze gbr deu rus pol
Všechna práva vyhrazena / © 2023 Mgr.Jaroslav Kocinec LL.M. / MK®
Facebook   Instagram